ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗೀರ್ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಖಾತೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ರಚನೆ

zp structure

 


ಶ್ರೀಮತಿ.ಗರಿಮಾ ಪನ್ವಾರ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ: 08473-253750 (ಕ), 253756(ಫ್ಯಾಕ್ಸ್)

ಇಮೇಲ್: ceoyadgir@gmail.com


ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯ ನಯವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ "ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ" ಎಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. .

ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -08473-253758

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು - 08473-253760

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ - 08473-253760

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರ - 08473-253757

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.ಅವು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ : ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ.ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ : ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ.ಈ ವಿಭಾಗವು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಿರು ನೀರಾವರಿ ಕೃತಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗ : ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಧಿಗಳ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಡಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ : ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಕರಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ, ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯೊಂದರ ಸೂತ್ರನಿರೂಪಣಗಳ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಭಾಗ: ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ, ಇದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS