ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ ವರ್ಷ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿಗಳು 2019-20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿಗಳು 2020-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿಗಳು 2021-22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS