ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು4(1)ಎ ಮತ್ತು4(1)ಬಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2021-22 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ)ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ
2 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2017-18 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ 4(1) ಎ 2016-17
3 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ 4(1)ಎ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದು ಕೊರತೆ
4 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ 4(1) ಎ &4(1) ಬಿ (1)-ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಶಾಖೆ
5 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2022-23 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ)ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ
6 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ   ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ 4(1) ಎ &4(1) ಬಿ (1)- ಪರಿಷತ್ ಶಾಖೆ
7 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2010-18 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಶಾಖೆ 2010-11 ರಿಂದ 2017-18 ಸಾಲಿನ ಕಡತಗಳು
8 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2015-18 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಡಿತಗಳು 4(1) ಎ &4(1) ಬಿ 2015-16 & 2017-18
9 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2017-18 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ವಸತಿ ಶಾಖೆ 4(1) ಎ 2017-18
10 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2016-17 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ವಸತಿ ಶಾಖೆ 4(1) ಎ 2016-17
11 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ   ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ-4(1) ಎ &4(1)ಬಿ
12 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ   ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ -4(1) ಬಿ
13 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2017-18 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ 4(1) ಬಿ 2017-18
14 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2016-17 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ 4(1) ಬಿ 2016-17
15 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2015-16 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ 4(1) ಬಿ 2015-16
16 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ   ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ 4(1) ಎನ್ .ಆರ್.ಎಲ್ .ಎಂ ಶಾಖೆ
17 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ 2010-2021 2010-11 ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳು
18 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಾದಗಿರಿ 2022-23 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳು
19 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಾದಗಿರಿ 2023-24 2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ)ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS