ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವೃಂದದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿr 2021-22 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವೃಂದದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
2 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿr 2017-18 ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ
3 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿr 2018-19 ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ
4 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿr 2018-19 ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS