ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ನಡುವಳಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ ವರ್ಷ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಜಿ ಬಿ ನಡುವಳಿಗಳು 26/08/2021 View
2 ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ 27-01-2021 View
3 ಜಿ ಬಿ ನಡುವಳಿಗಳು ಹೊಸ 17-02-2020 View
4 ನಡುವಳಿಗಳು 2020-21 View
5 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡುವಳಿಗಳು 09.01.2020 View
5 ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ನಡುವಳಿಗಳು 06-01-2020 View
6 ದಿನಾಂಕ:07.12.2022ರ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 2022 View
7 ದಿನಾಂಕ: 02.08.2022ರ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 2022 View
8 ದಿನಾಂಕ:26.06.2023ರ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 2023 View

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS