ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಯಾದಗಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 08473-253750 ceoyadgir@gmail.com
2  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 08473-253758 dszp.yadgir7@gmail.com
3  ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು   caoyadgir@gmail.com
4  ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು   cpoyadgir@gmail.com
5  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ)   pdyadgir@gmail.com
6  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 08473-253758 dszp.yadgir7@gmail.com 
7  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರು-1    
8  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರು-2    
9  ಯೋಜನಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಾ ಅಧಿಕಾರಿ    
10  ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ(ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ)    
11  ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ(ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ)    

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS