ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
16.04.2023 ರಿಂದ 30.04.2023ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿ.

ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ(16.04.2023)      :02
ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ                   :00
ವಿಲೇ ಮಾಡಿದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ                      :00
ಬಾಕಿ ಇರುವ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (30.04.2023)    :02

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS